Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Sending Money Abroad Publications

Send Money Abroad

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 18 publications for "Sending Money Abroad" category (viewing 11 - 18)

Left Arrow Previous  
Pages:
 1 
 2 
 
Helping consumers understand remittance transfers (Korean)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf

Cost: Free
Send money abroad with more confidence (Korean)
View More Details

이해관계자, 상담원, 강사 및 기타 사람들에게 송금 규칙, 보호 조치 및 소비자 권리를 설명하는 데 도움이 되도록 설계된 상세 팩트시트입니다. 언제 규칙이 적용되는지, 누구에게 해당되는지, 소비자에게 제공되는 정보는 무엇인지, 오류가 발생하면 어떻게 해야 하는지에 대해 설명합니다.
Available: as pdf

Cost: Free
Helping consumers understand remittance transfers (Russian)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf

Cost: Free
Send money abroad with more confidence (Russian)
View More Details

Подробный информационный бюллетень, призванный помочь объяснить правила перевода средств, их защиту и права потребителей. Это объясняет, когда применяется правило, к кому предоставляется информация, предоставляемая потребителям, и что делать в случае возникновения ошибок.
Available: as pdf

Cost: Free
Helping consumers understand remittance transfers (Tagalog)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf

Cost: Free
Send money abroad with more confidence (Tagalog)
View More Details

Isang detalyadong listahan ng impormasyon na dinisenyo upang makatulong sa mga stakeholder, tagapayo, guro, at iba pa na maipaliwanag ang mga palatuntunan para sa pagpapadala ng pera, mga proteksyon, at karapatan ng mamimiling nagpapadala. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung kailan pwedeng gamitin ang mga palatuntunan, para kanino, impormasyong binibigay sa mga mamimili, at kung ano ang gagawin kung may problema o isyu.
Available: as pdf

Cost: Free
Helping consumers understand remittance transfers (Vietnamese)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf

Cost: Free
Send money abroad with more confidence (Vietnamese)
View More Details

Bản thông tin chi tiết được thiết kế để giúp các bên liên quan, các cố vấn viên, giảng viên, và những người khác giải thích về quy định chuyển tiền kiều hối, luật bảo vệ, và quyền của người tiêu dùng. Bản thông tin này giải thích luật sẽ được áp dụng khi nào, đối với những ai, thông tin cung cấp cho người tiêu dùng, và cần phải làm gì khi xảy ra lỗi.
Available: as pdf

Cost: Free

Left Arrow Previous  
Pages:
 1 
 2 
 
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic