Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The mission of the Consumer Financial Protection Bureau is to make markets for consumer financial products and services work for consumers by making rules more effective, by consistently and fairly enforcing those rules, and by empowering consumers to take more control over their economic lives.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

In most cases, you may order up to 200 free copies of each publication. All publications are free from the CFPB. If you need larger quantities, contact aroybal@gpo.gov

For single copies or small quantities, place your order for pueblo.gpo.gov.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 270 publications that match your search terms (viewing 261 - 270)

Left Arrow Previous  
Pages:
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Tagalog)
View More Details

Itong maikling listahan nagbibigay ng gusot sa mga nanghihiram na may mabilis na hakbang ng pagkilos upang makakuha ng tulong at alamin ang tungkol sa mga pagpipilian upang maiwasan ang pagremata.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Tagalog)
View More Details

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon tungkol sa iba't ibang serbisyong pananalapi o mga serbisyo na makatutulong sa iyo na matugunan ang tanging na layunin o pangangailangan.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Shopping for a mortgage? (Tagalog)
View More Details

Makatutulong ang detalyadong booklet na ito na maintindihan ng mga consumer [namimili] ang mga patakarang federal na nagsasanggalang sa kanila kapag namimili sila ng isang bagong mortgage. Maari i-download ito at i-print sa computer.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang opsiyon ng pagbabayad ng bill at ang kanilang potensiyal na mga pakinabang at mga bagay na hindi nakatutulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang paraan upang tumanggap ng iyong mga sahod at ang kanilang potensiyal na mga benepisyo at panganib.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Checklist for opening a bank or credit union account (Vietnamese)
View More Details

Một khi quý vị đã quyết định một tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm là sản phẩm phù hợp với mình, thì tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin cho quý vị biết những điều cần thiết để mở một tài khoản.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Vietnamese)
View More Details

Bản kiểm chứng ngắn gọn này cung cấp cho những người vay tiền nào đang gặp trở ngại biết về các hành động nhanh chóng để tìm sự giúp đỡ và tìm hiểu các biện pháp để tránh bị tich thu nhà.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau để giúp quý vị đạt mục tiêu hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể nào đó.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này mô tả những cách thức trả hóa đơn khác nhau cùng với các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi lựa chọn.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này mô tả những cách thức nhận tiền lương khác nhau cùng với lợi ích và rủi ro của mỗi lựa chọn.
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic