Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 343 publications that match your search terms (viewing 271 - 280)

Left Arrow Previous  
Pages:
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 … 
 35 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Credit discrmination is illegal (Haitian-Creole)
View More Details

Daprè lalwa federal, kreditè yo pa gen dwa fè diskriminasyon kont ou. Ou ka fasil idantfye diskriminasyon sou kredi si w prepare epi w okouran de siy avètisman yo.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Helping consumers spot credit discrimination (Haitian-Creole)
View More Details

Ou ka ede moun pwoteje dwa yo lè yo pataje enfòmasyon sou kisa kreditè yo ka fèe pi yo pa ka fè anba Lwa sou Opòtinite Egal Kredi a.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Helping consumers understand remittance transfers (Haitian-Creole)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Haitian-Creole)
View More Details

Lis verifikasyon piti sa a founi pretè ki gen pwoblèm avèk demach rapid itil ak jwenn enfòmasyon sou opsyon pou anpeche sezi kay.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Know your rights when a debt collector calls (Haitian-Creole)
View More Details

Lè yon pèseptè dèt rele—oswa voye yo imèl oswa yon mesaj pa tèks pou ou, oswa kontakte ou pase pa medya sosyal— pi bon repons ou se konfwonte sitiyasyon an san detou.
Available: as pdf
Image of Publication Cover My new money goal (Haitian-Creole)
View More Details

Lè ou fikse yon nouvo bi pou tèt ou, fèy travay sa a kapab ede ou planifye dapre lajan ou fè ak depanse, epi deside ki montan lajan ou kapab pran angajman sere.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Selecting financial products and services (Haitian-Creole)
View More Details

Gid sa founi enfomasyon sou diferan pwodwi finansye oswa sevis k ap ede ou atenn yon objektif oswa bezwen espesifik.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Send money abroad with more confidence (Haitian-Creole)
View More Details

Fèy enfòmasyon detaye a, ki fèt pou ede sitwayen nan kominote a, konseye yo, enstriktè yo, ak lòt moun eksplike règleman vèsman transfè a, pwoteksyon li yo, ak dwa konsomatè yo. Li eksplike ki lè règleman yo aplike, a ki moun, enfòmasyon ke yo bay konsomatè yo, ak sa yo dwe fè si gen yon erè ki rive.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Haitian-Creole)
View More Details

Gid sa dekri diferan opsyon peman fakti epi avantaj ak dezavantaj potansyei yo.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Haitian-Creole)
View More Details

Gid sa dekri plizyè fason ou ka reveswa salè ou epi benefis ak riks yo posib potansyèl.
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 … 
 35 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic