Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

In most cases, you may order up to 200 free copies of each publication. All publications are free from the CFPB. If you need larger quantities, contact [email protected]

For single copies or small quantities, place your order for pueblo.gpo.gov.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Credit Publications

Credit

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 55 publications for "Credit" category (viewing 51 - 55)

Left Arrow Previous  
Pages:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Credit discrimination is illegal (Vietnamese)
View More Details

Theo luật liên bang, công ty cho vay không được phép phân biệt đối xử với quý vị. Quý vị có thể dễ dàng phát hiện ra sự phân biệt đối xử liên quan đến tín dụng nếu quý vị có chuẩn bị và nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo.
Available: as pdf

Cost: Free
Helping consumers spot credit discrimination (Vietnamese)
View More Details

Bằng cách chia sẻ thông tin về những gì mà khách hàng có thể và không thể thực hiện theo Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA), quý vị có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn các quyền của họ.
Available: as pdf

Cost: Free
How to rebuild your credit (Vietnamese)
View More Details

Cách xây dựng lại điểm tín dụng
Available: as pdf

Cost: Free
Understand your credit report (Vietnamese)
View More Details

Hiểu báo cáo tín dụng của quý vị
Available: as pdf

Cost: Free
Understand your credit score (Vietnamese)
View More Details

Hiểu điểm tín dụng của quý vị
Available: as pdf

Cost: Free

Left Arrow Previous  
Pages:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic