Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Sending Money Abroad Publications

Consumer Fact Sheet


Click on the plus sign in the table below to view details of each publication or its subtopics.

Expand All Expand Icon
Collapse All Collapse Icon
 
Expand Icon
Send money abroad with more confidence
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence
View More Details

Fact sheet offering consumers an explanation about their rights and protections when they send international money transfers covered by federal rules.
Available: as pdf
Languages: English and Spanish
Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Arabic)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Arabic)
View More Details

Fact sheet offering consumers an explanation about their rights and protections when they send international money transfers covered by federal rules.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Chinese)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Chinese)
View More Details

詳細情況說明書旨在幫助利益相關者、顧問、指導者和其他人解釋匯款規則、提供的保護措施和消費者權利。該說明書解釋規則何時適用、適用於哪些人、向消費者提供的資訊以及發生錯誤時該怎麼辦。
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Haitian-Creole)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Haitian-Creole)
View More Details

Fèy enfòmasyon detaye a, ki fèt pou ede sitwayen nan kominote a, konseye yo, enstriktè yo, ak lòt moun eksplike règleman vèsman transfè a, pwoteksyon li yo, ak dwa konsomatè yo. Li eksplike ki lè règleman yo aplike, a ki moun, enfòmasyon ke yo bay konsomatè yo, ak sa yo dwe fè si gen yon erè ki rive.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Korean)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Korean)
View More Details

이해관계자, 상담원, 강사 및 기타 사람들에게 송금 규칙, 보호 조치 및 소비자 권리를 설명하는 데 도움이 되도록 설계된 상세 팩트시트입니다. 언제 규칙이 적용되는지, 누구에게 해당되는지, 소비자에게 제공되는 정보는 무엇인지, 오류가 발생하면 어떻게 해야 하는지에 대해 설명합니다.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Russian)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Russian)
View More Details

Подробный информационный бюллетень, призванный помочь объяснить правила перевода средств, их защиту и права потребителей. Это объясняет, когда применяется правило, к кому предоставляется информация, предоставляемая потребителям, и что делать в случае возникновения ошибок.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Spanish)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Spanish)
View More Details

Esta hoja informativa explica a las personas que envían remesas fuera de los Estados Unidos los derechos que los protegen. Esta hoja informativa es perfecta para descargar o imprimir desde su computadora.
Available: in print, as pdf
Languages: Spanish and English
Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Tagalog)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Tagalog)
View More Details

Isang detalyadong listahan ng impormasyon na dinisenyo upang makatulong sa mga stakeholder, tagapayo, guro, at iba pa na maipaliwanag ang mga palatuntunan para sa pagpapadala ng pera, mga proteksyon, at karapatan ng mamimiling nagpapadala. Ipinapaliwanag ng dokumentong ito kung kailan pwedeng gamitin ang mga palatuntunan, para kanino, impormasyong binibigay sa mga mamimili, at kung ano ang gagawin kung may problema o isyu.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Send money abroad with more confidence (Vietnamese)
Image of Publication Cover
Send money abroad with more confidence (Vietnamese)
View More Details

Bản thông tin chi tiết được thiết kế để giúp các bên liên quan, các cố vấn viên, giảng viên, và những người khác giải thích về quy định chuyển tiền kiều hối, luật bảo vệ, và quyền của người tiêu dùng. Bản thông tin này giải thích luật sẽ được áp dụng khi nào, đối với những ai, thông tin cung cấp cho người tiêu dùng, và cần phải làm gì khi xảy ra lỗi.
Available: as pdf

Cost: Free
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic