Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Newcomer's Guides to Managing Money Publications

Vietnamese


Click on the plus sign in the table below to view details of each publication or its subtopics.

Expand All Expand Icon
Collapse All Collapse Icon
 
Expand Icon
Checklist for opening a bank or credit union account (Vietnamese)
Image of Publication Cover
Checklist for opening a bank or credit union account (Vietnamese)
View More Details

Một khi quý vị đã quyết định một tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm là sản phẩm phù hợp với mình, thì tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin cho quý vị biết những điều cần thiết để mở một tài khoản.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Selecting financial products and services (Vietnamese)
Image of Publication Cover
Selecting financial products and services (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau để giúp quý vị đạt mục tiêu hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể nào đó.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Ways to pay your bills (Vietnamese)
Image of Publication Cover
Ways to pay your bills (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này mô tả những cách thức trả hóa đơn khác nhau cùng với các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi lựa chọn.
Available: as pdf

Cost: Free
Expand Icon
Ways to receive your money (Vietnamese)
Image of Publication Cover
Ways to receive your money (Vietnamese)
View More Details

Tài liệu hướng dẫn này mô tả những cách thức nhận tiền lương khác nhau cùng với lợi ích và rủi ro của mỗi lựa chọn.
Available: as pdf

Cost: Free
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic