Home  |  Help  |  FAQs  |   List All Publications Available for Ordering

0 Items in Cart

CFPB Bulk Publications

Order FREE Consumer Financial Protection Bureau Publications.

The Consumer Financial Protection Bureau is a 21st century agency that implements and enforces federal consumer financial law and ensures that markets for consumer financial products are fair, transparent, and competitive.

You may download publications by clicking on each title. Adobe Acrobat Reader is required to view the publications and is available for download at:http://get.adobe.com/reader

Please allow 3-4 weeks for delivery.

Search Results

To order a publication, click on the publication title to display that publication's ordering information.

We found 350 publications that match your search terms (viewing 331 - 340)

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
Image of Publication Cover Ways to pay your bills (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang opsiyon ng pagbabayad ng bill at ang kanilang potensiyal na mga pakinabang at mga bagay na hindi nakatutulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Ways to receive your money (Tagalog)
View More Details

Naglalarawan ang gabay na ito sa iba't ibang paraan upang tumanggap ng iyong mga sahod at ang kanilang potensiyal na mga benepisyo at panganib.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Your disaster checklist (Tagalog)
View More Details

Ang pangongolekta, pagkopya, at pag-iimbak ng iyong pampinansyal na impormasyon ngayon ay maaaring makatulong sa iyong maiwasan ang mga suliranin at mabilis na makabangon pagkatapos ng sakuna. Ang listahan ng mga gagawing ito ay maaaring makatulong.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Check your credit report at least once a year (Vietnamese)v
View More Details

Kiểm tra báo cáo tín dụng của qúy vị ít nhất mỗi năm một lần
Available: as pdf
Image of Publication Cover Checklist for opening a bank or credit union account (Vietnamese)
View More Details

Một khi quý vị đã quyết định một tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm là sản phẩm phù hợp với mình, thì tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin cho quý vị biết những điều cần thiết để mở một tài khoản.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Credit discrimination is illegal (Vietnamese)
View More Details

Theo luật liên bang, công ty cho vay không được phép phân biệt đối xử với quý vị. Quý vị có thể dễ dàng phát hiện ra sự phân biệt đối xử liên quan đến tín dụng nếu quý vị có chuẩn bị và nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Helping consumers spot credit discrimination (Vietnamese)
View More Details

Bằng cách chia sẻ thông tin về những gì mà khách hàng có thể và không thể thực hiện theo Đạo luật Cơ hội Tín dụng Bình đẳng (ECOA), quý vị có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn các quyền của họ.
Available: as pdf
Image of Publication Cover Helping consumers understand remittance transfers (Vietnamese)
View More Details

Detailed factsheet, designed to help stakeholders, counselors, instructors and others explain the remittance transfer rule, its protections and consumer rights. It explains when the rule applies, to whom, the information given to consumers and what to do if errors occur.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to Avoid Foreclosure (Vietnamese)
View More Details

Bản kiểm chứng ngắn gọn này cung cấp cho những người vay tiền nào đang gặp trở ngại biết về các hành động nhanh chóng để tìm sự giúp đỡ và tìm hiểu các biện pháp để tránh bị tich thu nhà.
Available: as pdf
Image of Publication Cover How to rebuild your credit (Vietnamese)
View More Details

Cách xây dựng lại điểm tín dụng
Available: as pdf

Left Arrow Previous  
Pages:
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Next Right Arrow
GPO.gov  |  About Us  |  Privacy  |  Website Policies  |  Contact Us
Footer graphic